MHD je nejpoužívanější druh dopravy v Plzni, její podíl přesahuje 47 %

MHD je nejpoužívanější druh dopravy v Plzni, její podíl přesahuje 47 %

Plzeňané se dopravují osobním autem ze 38 %, zatímco v okolí Plzně je to již 66 %

Plzeňané se dopravují osobním autem ze 38 %, zatímco v okolí Plzně je to již 66 %

Studenti používají veřejnou dopravu ze 69 %, zatímco u zaměstnanců dosahuje podíl jen 36 %

Studenti používají veřejnou dopravu ze 69 %, zatímco u zaměstnanců dosahuje podíl jen 36 %

Na kole cestujeme ve volném čase z 20 %, ale do práce nebo do školy jen ze 2 %

Na kole cestujeme ve volném čase z 20 %, ale do práce nebo do školy jen ze 2 %

Nejčastěji cestují obyvatelé Plzně a okolí do práce 31% a za nákupy 23%

Nejčastěji cestují obyvatelé Plzně a okolí do práce 31% a za nákupy 23%

25 % cest autem je kratších než 4 kilometry

25 % cest autem je kratších než 4 kilometry

45 % pěších cest kombinujeme s jinými druhy dopravy, nejčastěji s MHD

45 % pěších cest kombinujeme s jinými druhy dopravy, nejčastěji s MHD

67 % řidičů jezdí v autech po Plzni samostatně, bez spolujezdců

67 % řidičů jezdí v autech po Plzni samostatně, bez spolujezdců

62 % obyvatel Plzně a okolí nikdy nepoužije kolo jako dopravní prostředek

62 % obyvatel Plzně a okolí nikdy nepoužije kolo jako dopravní prostředek

69 % cyklistů jezdí více proto, aby zlepšilo své zdraví

69 % cyklistů jezdí více proto, aby zlepšilo své zdraví

41 % Plzeňanů jezdí veřejnou dopravou více než před pěti lety

41 % Plzeňanů jezdí veřejnou dopravou více než před pěti lety

30 % Plzeňanů by oznámkovalo MHD „na jedničku“

30 % Plzeňanů by oznámkovalo MHD „na jedničku“

46 % obyvatel Plzně a okolí jezdí autem několikrát týdně nebo denně

46 % obyvatel Plzně a okolí jezdí autem několikrát týdně nebo denně

69 % Plzeňanů by nezměnilo využití auta, ani kdyby cena pohonných hmot přesáhla 50 Kč/l

69 % Plzeňanů by nezměnilo využití auta, ani kdyby cena pohonných hmot přesáhla 50 Kč/l

Plán udržitelné mobility Plzně (PUMP) je strategický dokument, který podporuje rozhodování o realizaci investičních i neinvestičních opatření v dopravní obslužnosti Plzně. Soustředí se na diskuzi o prioritách v širším zastoupení veřejnosti, měřitelné rozhodování a zkoumání širších dopadů uvažovaných opatření. PUMP je důležitým podkladem pro financování projektů z fondů EU v období 2014 – 2020.

Cílem PUMP je usilovat o podporu jednotlivých druhů dopravy tam, kde jsou nejvíce přínosné a kde dokáží oslovit nejširší spektrum uživatelů k přechodu od automobilu k udržitelným formám dopravy. Ve veřejné dopravě jsou to páteřní přepravní vztahy, v cyklistické dopravě opatření navázaná na atraktivní trasy podél řek, pro chůzi zlepšení podmínek na krátké vzdálenosti v širším centru města, v automobilové dopravě pak zejména výstavba okruhů pro lepší převedení vzdálenějších přepravních vztahů přes město.

Investiční strategie města Plzně se zaměří na spolufinancování zásadních krajských a státních investic s cílem dobudovat městský okruh a snížit dopravní zatížení centra. Opatření uvnitř městského okruhu budou orientovaná na podporu neautomobilové dopravy, regulaci IAD, údržbu, rekonstrukce a opravy stávající infrastruktury, měkká opatření. Současně se bude město podílet na státních investicích do železniční dopravy a propojí cyklistické trasy do spojité sítě.

PUMP zahrnuje celkem 82 opatření různých typů, zatříděných do 24 balíčků. Ty sdružují opatření provázané nejčastěji podle lokality nebo směru, ale také podle časové provázanosti či stejného tématu realizovaného plošně na území Plzně v různých místech. Ve většině případů mají dílčí záměry v balíčku opatření různé nositele, což zvyšuje nároky na koordinaci mezi různými subjekty.

Z pohledu Plzně znamená realizace PUMP kapitálové výdaje města ve výši 2,3 miliardy Kč za období let 2016 – 2025. Společně s investicemi partnerů na straně státu, kraje, městských firem a s maximálním možným využitím evropských a národních dotačních programů vyšplhá celková hodnota investic do dopravního systému Plzně na 13,1 miliardy Kč za sledované období.

Příprava PUMP proběhla formou nadstandardního zapojení městských subjektů a odborné i laické veřejnosti. Největším úkolem odborného týmu bylo shromáždit podněty ze širší veřejnosti, propojit je se záměry města v různém stupni přípravy, vyhodnotit dopady záměrů a vybrat takové, které odpovídají nastaveným cílům v dopravní mobilitě Plzně. Proces přípravy PUMP probíhal od dubna 2014 do ledna 2016 podle metodiky doporučené Evropskou komisí od německé společnosti Rupprecht Consult. Během této doby byly uspořádány čtyři workshopy a dva průzkumy v řadách veřejnosti.

Všechny důležité dokumenty PUMP jsou k dispozici v sekci Ke stažení v podobě souhrnné zprávy i průběžných výstupů z projednávání s odbornou i laickou veřejností.