MHD je nejpoužívanější druh dopravy v Plzni, její podíl přesahuje 47 %

MHD je nejpoužívanější druh dopravy v Plzni, její podíl přesahuje 47 %

Plzeňané se dopravují osobním autem ze 38 %, zatímco v okolí Plzně je to již 66 %

Plzeňané se dopravují osobním autem ze 38 %, zatímco v okolí Plzně je to již 66 %

Studenti používají veřejnou dopravu ze 69 %, zatímco u zaměstnanců dosahuje podíl jen 36 %

Studenti používají veřejnou dopravu ze 69 %, zatímco u zaměstnanců dosahuje podíl jen 36 %

Na kole cestujeme ve volném čase z 20 %, ale do práce nebo do školy jen ze 2 %

Na kole cestujeme ve volném čase z 20 %, ale do práce nebo do školy jen ze 2 %

Nejčastěji cestují obyvatelé Plzně a okolí do práce 31% a za nákupy 23%

Nejčastěji cestují obyvatelé Plzně a okolí do práce 31% a za nákupy 23%

25 % cest autem je kratších než 4 kilometry

25 % cest autem je kratších než 4 kilometry

45 % pěších cest kombinujeme s jinými druhy dopravy, nejčastěji s MHD

45 % pěších cest kombinujeme s jinými druhy dopravy, nejčastěji s MHD

67 % řidičů jezdí v autech po Plzni samostatně, bez spolujezdců

67 % řidičů jezdí v autech po Plzni samostatně, bez spolujezdců

62 % obyvatel Plzně a okolí nikdy nepoužije kolo jako dopravní prostředek

62 % obyvatel Plzně a okolí nikdy nepoužije kolo jako dopravní prostředek

69 % cyklistů jezdí více proto, aby zlepšilo své zdraví

69 % cyklistů jezdí více proto, aby zlepšilo své zdraví

41 % Plzeňanů jezdí veřejnou dopravou více než před pěti lety

41 % Plzeňanů jezdí veřejnou dopravou více než před pěti lety

30 % Plzeňanů by oznámkovalo MHD „na jedničku“

30 % Plzeňanů by oznámkovalo MHD „na jedničku“

46 % obyvatel Plzně a okolí jezdí autem několikrát týdně nebo denně

46 % obyvatel Plzně a okolí jezdí autem několikrát týdně nebo denně

69 % Plzeňanů by nezměnilo využití auta, ani kdyby cena pohonných hmot přesáhla 50 Kč/l

69 % Plzeňanů by nezměnilo využití auta, ani kdyby cena pohonných hmot přesáhla 50 Kč/l

Plán udržitelné mobility Plzně (PUMP) je strategický dokument, který podporuje rozhodování o realizaci investičních i neinvestičních opatření v dopravní obslužnosti Plzně. Soustředí se na diskuzi o prioritách v širším zastoupení veřejnosti, měřitelné rozhodování a zkoumání širších dopadů uvažovaných opatření. PUMP je důležitým podkladem pro financování projektů z fondů EU v období 2014 – 2020. Dokument byl zpracováván v letech 2014 – 2016 a následně schválen Zastupitelstvem města Plzně. V roce 2018 přikročil Útvar koncepce a rozvoje města Plzně k jeho aktualizaci.

Cílem PUMP je usilovat o podporu jednotlivých druhů dopravy tam, kde jsou nejvíce přínosné a kde dokáží oslovit nejširší spektrum uživatelů k přechodu od automobilu k udržitelným formám dopravy. Ve veřejné dopravě jsou to páteřní přepravní vztahy, v cyklistické dopravě opatření navázaná na atraktivní trasy podél řek, pro chůzi zlepšení podmínek na krátké vzdálenosti v širším centru města, v automobilové dopravě pak zejména výstavba okruhu pro vhodné převedení vzdálenějších přepravních vztahů přes město.

Investiční strategie města Plzně se zaměří na spolufinancování zásadních krajských a státních investic s cílem dobudovat městský okruh a snížit dopravní zatížení centra. Opatření uvnitř městského okruhu budou orientovaná na podporu neautomobilové dopravy, regulaci IAD, údržbu, rekonstrukce a opravy stávající infrastruktury, měkká opatření. Současně se bude město podílet na státních investicích do železniční dopravy a propojí cyklistické trasy do spojité sítě.

Původní PUMP zahrnoval celkem 82 opatření různých typů, zatříděných do 24 balíčků. Sdružení opatření do balíčků vycházelo nejčastěji z příslušnosti k lokalitě nebo směru, sledovala se časová provázanost či téma a místo realizace. Ve většině případů mají dílčí záměry v balíčku opatření různé nositele, což zvyšuje nároky na koordinaci mezi různými subjekty.

Nedílnou součástí PUMP je i jeho pravidelný monitoring a aktualizace. Základem monitoringu je vyhodnocení naplňování jednotlivých opatření z hlediska jejich přípravy a realizace, výstupem je pak Zpráva o naplňování a aktualizace PUMP. V rámci  aktualizace  jsou z PUMP vyřazena realizovaná opatření, upravovány jsou balíčky opatření a také vkládána opatření nová. Podmínkou vložení nových opatření je soulad s celkovou vizí PUMP a směřování k naplňování základních cílů.

Pravidelná aktualizace a monitoring byla provedena v letech 2018, 2020 a 2022. Všechny aktualizace hodnotily realizaci a postup přípravy jednotlivých opatření. V letech 2016 – 2018 bylo zrealizováno 13 opatření, která se týkala všech řešených oblastí dopravy, mezi roky 2018- 2020 to bylo 10 opatření z nichž u 5 bylo započato s realizací v roce 2020, mezi roky 2020 – 2022 se podařilo naplnit 3 opatření, u dalších 5 se realizovala dílčí část nebo se s přípravou započne v roce 2022.  Je zřejmé, že základní myšlenku Plánu, rozvíjet jednotlivé druhy dopravy dle principů udržitelnosti se daří plnit. V souladu s vybraným scénářem bylo PUMP během let 2018 – 2022 nově vloženo celkem 16 nových opatření. V současnosti Plán zahrnuje 68 opatření zatříděných do 20 balíčků.

V roce 2020 byl také základní dokument posouzen z hlediska nové evropské metodiky (metodika SUMP 2.0) se závěrem, že Plán udržitelné mobility je v souladu s metodikou SUMP 2.0.

Většina z opatřeních schválených v PUMP je investičního charakteru. Ne všechna opatření jsou hrazena z prostředků města, významnými partnery při naplňování strategie PUMP jsou Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), Plzeňský kraj (KP), Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP), Integrovaný regionální operační program (IROP) a Operační program Doprava (OPD). S maximálním možným využitím evropských a národních dotačních programů vyšplhá celková hodnota investic do dopravního systému Plzně na více než 10 miliard Kč za sledované období.

Příprava PUMP proběhla formou nadstandardního zapojení městských subjektů a odborné i laické veřejnosti. Největším úkolem odborného týmu bylo shromáždit podněty ze širší veřejnosti, propojit je se záměry města v různém stupni přípravy, vyhodnotit dopady záměrů a vybrat takové, které odpovídají nastaveným cílům v dopravní mobilitě Plzně. Proces přípravy PUMP probíhal od dubna 2014 do ledna 2016 podle metodiky doporučené Evropskou komisí od německé společnosti Rupprecht Consult. Během této doby byly uspořádány čtyři workshopy a dva průzkumy v řadách veřejnosti. Úzké vazby s veřejností budou rozvíjeny i v následném období. Pravidelné aktualizace dokumentu proběhla v letech 2018, 2020 a 2022 za účasti odborných složek města a dalších partnerů.

Všechny důležité dokumenty PUMP jsou k dispozici v sekci Ke stažení v podobě souhrnné zprávy i průběžných výstupů z projednávání s odbornou i laickou veřejností.