Průzkum ke scénářům rozvoje dopravy v Plzni proběhl v dubnu 2015. Obdrželi jsme téměř 1200 odpovědí a spolu s dotazováním v ulicích Plzně pracujeme s názory 1500 respondentů. Hodnotící zpráva je k dispozici ke stažení. Děkujeme všem za aktivní účast v průzkumu!

Pruzkum titulka

Komunikační síť a automobilová doprava

Větší část respondentů uvedla, že v budoucnu by měla být automobilová doprava převedena na okruh města a mělo by dojít k odlehčení centra (odpověď uvedlo 66% z celkového počtu respondentů). 22% respondentů je pro to, aby se rozvíjely silnice včetně propojení do centra města (automobilisté tuto variantu preferují více) a 12% respondentů nepovažuje za nutné navyšovat kapacitu komunikací, ale opravovat a udržovat stávající stav.

Celkově respondenti (73% z celkového počtu) rozhodně či spíše souhlasí s tím, že by měla být automobilová doprava v centru omezována za účelem zlepšení podmínek pro jiné druhy dopravy (MHD, chodci, cyklisté) a zvýšení kvality veřejného prostoru. 53% z těch co se nejčastěji dopravují autem s tímto nesouhlasí (33% rozhodně).

35% respondentů navrhlo další doporučení na změnu v automobilové dopravě po Plzni. Týkala se následujících témat (řazeno sestupně, dle četnosti zmínění):

 • výstavby nových komunikací (dokončení západního obchvatu a dalších konkrétních silnic: 1/20, 1/27 nebo obchvat Roudné),
 • snížení a omezování individuální automobilové či kamionové dopravy v centru,
 • podporovat IAD, například synchronizací semaforů či rozšířením komunikací
 • vybudovat záchytná parkoviště s návazností na MHD
 • dalšími méně zmiňovanými tématy byly návrhy konkrétních změn ve stávajícím systému komunikací (změna rychlosti, atd.), častěji kontrolovat řidiče, opravovat a udržovat silnice, vybudovat více cyklostezek či omezit IAD na vrub MHD.

Parkování

Zpoplatnění parkování v širším centru města různou sazbou podle lokality podporuje 59% respondentů, 41% se zpoplatněním nesouhlasí (nesouhlas projevili výrazněji ti, co se dopravují po Plzni autem, nicméně i část z těch, kteří využívají nejčastěji k cestovaní kolo, MHD či chodí pěšky vyjadřovalo nesouhlas se zpoplatněním). Starším 31 let by zpoplatnění vadilo méně než mladším ročníkům.

Podporu vzniku záchytných parkovišť jen na okraji města s přestupem na MHD vyjádřilo 21% respondentů, 23% by uvítalo záchytná parkoviště jen v pěší dostupnosti centra a 48% respondentů se domnívá, že by mělo město budovat oba typy parkovišť. Výlučně záchytná parkoviště na okraji uvedlo jen 12% z těch, co jezdí automobilem, většina z nich by podpořila spíše kombinaci obou variant (46%) nebo parkoviště v pěší dostupnosti centra (33%).

25% respondentů uvedlo doporučení pro změny v parkování po Plzni, společná identifikovaná témata jsou:

 • zlepšit parkování na okraji města; zavedení domů P+R s úzkým propojením na MHD
 • zrušit či omezit parkování v historickém centru města / snížení parkovacích míst,
 • zvýhodnit parkování v širším centru města / zvýšení počtu parkovacích míst
 • zefektivnit činnost Městské policie

Veřejná doprava

V tom zda má město v následujících 10ti letech podporovat další rozvoj veřejné dopravy nejsou respondenti jednotní: 39% souhlasí s podporou veřejné dopravy jen v oblastech, které nezpůsobí omezení jiných druhů dopravy, 37% respondentů souhlasí s rozvojem veřejné dopravy i za cenu omezení, 24% respondentů pak vůbec nesouhlasí s podporou veřejné dopravy v následujících 10ti letech.

Za nejdůležitější pro zlepšení kvality veřejné dopravy považuje přibližně 80% respondentů zlepšení integrace dopravy mezi MHD, vlaky a autobusy a zvýhodnění jízdného. Ti, co jezdí nejčastěji MHD, by stejně jako výhodné jízdné uvítali i zrychlení veřejné dopravy při průjezdu městem.

25% respondentů uvedlo doporučení pro změnu v hromadné dopravě v Plzni, společná identifikovaná témata jsou:

 • zvýhodnit jízdné – zlevnit či MHD zdarma
 • posílit a rozšířit tramvajové, trolejbusové a autobusové linky – vícekrát zmiňované lokality: Borská pole, Vinice, okrajové části Plzně; několikrát zmíněno i posílení regionálních linek
 • zlepšit návaznost spojů, zlepšit informovanost o MHD, zrychlit spoje, klimatizovat a zvýšit bezpečnost v MHD
 • zlepšit integraci, časovou provázanost MHD a regionální dopravy, vlaků i autobusů mezi sebou

Chůze, cyklistika a veřejný prostor

Většina respondentů (70-80%) by spíše či rozhodně uvítala zlepšení podmínek pro pobyt v ulicích města, pro pohyb chodců v ulicích i pro cyklisty i za cenu omezení individuální automobilové dopravy. Rozhodně s tímto souhlasí především v ohledu se zlepšením podmínek pro pobyt v ulicích města (lavičky, zeleň…). Při úpravách pro chodce či cyklisty není podpora tak silná (průměr odpovědi je <2,00, hodnota 2=spíše ano).

Cyklisté považují budování cyklostezek a cyklopruhů za nejdůležitější aspekt pro rozvoj cyklistické dopravy ve městě. Tuto možnost označilo 70% z nich. Celkově jsou výsledky stejné – pro rozvoj cyklistické dopravy ve městě je podle 58% respondentů nejdůležitější budovat cyklostezky, dále cyklopruhy (zmíněno 45% respondentů) a stojany na kola (zmíněno 33% respondentů).

21% respondentů uvedlo doporučení pro změnu týkající se chůze, cyklistiky a veřejného prostoru v a po městě, společná témata jsou:

 • více zeleně, pěších zón, laviček
 • budovat bezbariérové přechody, zkvalitnit přechody, dobudovat konkrétní chodníky
 • zajistit navazování cyklostezek, dostavět páteřní cyklostezky, více a kvalitněji provedené cyklostezky,
 • více stojanů a parkování pro kola
 • výchova k ohleduplnému chování cyklistů vůči chodcům
 • podporovat bikesharing, bezpečnostní opatření pro cyklisty
 • dále nepodporovat, omezovat cyklistiku