Příprava PUMP proběhla formou nadstandardního zapojení městských subjektů. Největším úkolem odborného týmu bylo shromáždit podněty ze širší veřejnosti, propojit je se záměry města v různém stupni přípravy (ale také doplnit, pokud záměr původně nebyl uvažován), vyhodnotit dopady záměrů a vybrat takové, které odpovídají nastaveným cílům v dopravní mobilitě Plzně. Koordinaci a metodiku přípravy PUMP zajistila společnost Mott MacDonald CZ externí formou.

Zapojení do přípravy plánu

 • Řešitelé PUMP = městské organizace přímo soustředěné na oblast dopravy (Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, Správa veřejného statku města Plzně, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Plzeňské městské dopravní podniky) s podporou konzultantů (Mott MacDonald CZ),
  – Pracovní skupina = tým odborných pracovníků, kteří mají v gesci dopravní plánování v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, s větší časovou možností zapojení během projektu s cílem spoluvytvářet průběžné i závěrečné výstupy PUMP;
  – Řídící skupina = tým složený z vedoucích pracovníků, kteří dohlíželi na průběžné výstupy projektu a rozhodovali o jeho dalším směřování, s cílem schvalovat a nést odpovědnost za průběžné i závěrečné výstupy PUMP;
 • Partneři PUMP = sektoroví partneři (Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Plzeňský kraj, POVED), územní partneři (Svaz měst a obcí Plzeňského kraje, starostové obcí a městských obvodů) a další zainteresované organizace ze strany města (sociální oblast, ekonomický rozvoj, cestovní ruch, životní prostředí)
 • Veřejnost = odborná i širší veřejnost – např. hospodářská komora, významní zaměstnavatelé a výrobci, univerzita, zájmová sdružení, sdružení osob se zdravotním postižením, místní iniciativy, zainteresovaní jednotlivci; široká veřejnost nepřímo formou průzkumů.

Formy participace

 • jednání Pracovní skupiny probíhala 1-2× měsíčně po celou dobu přípravy, se samostatným zpracováním dílčích úkolů v mezidobí jednotlivými členy skupiny;
 • zasedání Řídící skupiny byla svolávána minimálně 1× za čtvrtletí u příležitosti tzv. Průběžných zpráv (vydával je koordinátor) a dále ve významných milnících projektu;
 • workshopy za účasti všech tří úrovní subjektů proběhly celkem čtyři v závislosti na harmonogramu přípravy PUMP (červen 2014, leden 2015, červen 2015, říjen 2015);
 • konzultace s Partnery PUMP organizovala Pracovní skupina v únoru 2015 za účelem doplnění podnětů k opatřením mimo působnost týmu Řešitelů PUMP;
 • průzkumy v řadách veřejnosti proběhly celkem dva – první v květnu 2014, v domácnostech, zaměřený na analýzu individuálního využití druhů dopravy a aspekty dopravního chování; druhý pak v dubnu 2015, na webových stránkách a v terénu, zaměřený na zpětnou vazbu ke scénářům mobility.

Nositel přípravy projektu

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.
Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň
Tel.: +420 378 035 951
Ředitel: Ing. Erich Beneš
www.ukep.eu

Nositel realizace projektu

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, p.o.
Škroupova 5, 305 84 Plzeň
Tel.: +420 378 035 000
Ředitelka: Ing. Irena Vostracká
ukr.plzen.eu

Hlavní řešitelé

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.
www.ukep.eu

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, p.o.
ukr.plzen.eu

Správa veřejného statku města Plzně, p.o.
www.svsmp.cz

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
www.pmdp.cz

Odborná pomoc a koordinace

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
www.mottmac.com

Grant Thornton Advisory s.r.o.
www.grantthornton.cz