Plán udržitelné mobility Plzně byl zpracováván v letech 2014 až 2016, a následně schválen usnesením ZMP č. 5/2017 ze dne 2. 2. 2017. Pro naplnění přínosu ke zlepšení dopravních vztahů bylo vybráno celkem 82 opatření provázaných z různých oblastí dopravy. V roce 2018 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně v aktualizaci dokumentu všech 82 opatření vyhodnotil z hlediska jejich přípravy a realizace. Zároveň bylo do dokumentu zařazeno 9 nových opatření. Aktualizace plánu udržitené mobility byla schválena usnesením ZMP č. 146 ze dne 13. 5. 2019

Opatření zrealizovaná

Opatření připravovaná

Opatření naplňovaná průběžně

Další opatření