Přínosy navrhovaných opatření se nejlépe projeví při úplné realizaci všech patření. Harmonogram PUMP počítá s časovým horizontem roku 2025. Pro tento milník lze pomocí dopravních modelů a dalších výpočtů stanovit měřitelné ukazatele výkonnosti, zatímco další zmíněné cíle zůstávají ve slovní rovině.

Centrum města bude lépe dostupné veřejnou a nemotorovou dopravou

 • Počet cest automobilem do centra města se sníží o 20%, úměrně tomu se počet cest veřejnou dopravou do centra města zvýší o 8%.
 • Celkový počet cest zůstane zachován.Podíl automobilové dopravy na dělbě přepravní práce vůči centru Plzně se sníží ze stávajících 44%  na výhledových 39% pro řidiče a spolujezdce.
 • Podíl veřejné dopravy na dělbě přepravní práce vůči centru Plzně1se zvýší ze stávajících 49%  na výhledových 55% pro cestující MHD, veřejnou linkovou dopravou i osobní železniční dopravou.
 • Podíl nemotorové dopravy na dělbě přepravní práce vůči centru Plzně se zvýší ze stávajících 7%  na výhledových 8 % pro pěší a cyklisty.
 • Počet cestujících veřejné dopravy překračujících kordon centra Plzně se zvýší o 4 %.
 • Počet automobilů překračujících kordon centra Plzně1 se sníží o 15 %.

Automobilová doprava se přesune na komunikace mimo rezidenční zástavbu a centrum města

 • Komunikační síť města se rozšíří o 12,9 km.
 • Kompletní rekonstrukcí projdou městské komunikace v celkové délce 5,3 km.
 • Dopravní výkon individuální automobilové dopravy se na území města Plzně sníží o 2 %.
 • Dopravní výkon individuální automobilové dopravy se v centru Plzně sníží o 22 %.

Veřejná doprava dokončí svou integraci mezi městem a regionem.

 • Ve veřejné dopravě bude plně integrováno předplatné i jednotlivé jízdné.
 • Na území Plzně vzniknou tři přestupní terminály mezi MHD a regionální / dálkovou dopravou.
 • Dojde ke snížení souběhů mezi MHD a veřejnou linkovou dopravou.
 • Počet přepravených cestujících MHD ve sledovaném území se zvýší celkově o 6 %, přičemž největší nárůst je očekáván u tramvají (+12 %), poté u trolejbusů (+8 %) a naopak pokles u autobusů (-6 %).
 • Počet přepravených cestujících veřejné linkové dopravy ve sledovaném území se sníží o 8 %.
 • Počet přepravených cestujících osobní železniční dopravy ve sledovaném území se zvýší o 2 %.
 • Dopravní výkony MHD ve sledovaném území za pracovní den se zvýší o 1442 km, tj. o 3%.
 • Dopravní výkony veřejné linkové dopravy ve sledovaném území za pracovní den se sníží o 808 km.
 • Dopravní výkony osobní železniční dopravy ve sledovaném území za pracovní den budou zachovány.

Služby veřejné dopravy budou spolehlivé a šetrné vůči životnímu prostředí.

 • Vznikne nová tramvajová trať v délce 1,7 km.
 • Budou provedeny opravy stávajících tramvajových tratí v celkové délce 5,1 km.
 • Bude provedena rekonstrukce tramvajové vozovny Slovany a dvou trakčních měníren.
 • Dojde k nákupu vozidel elektrické trakce – 8 nových tramvají a 41 nových trolejbusů.
 • Bude provedena modernizace 10 tramvají.

Parkování bude řešeno systémově, vzniknou nová záchytná parkoviště P+R a P+G.

 • Počet parkovacích míst na parkovištích P+G se zvýší ze stávajících 557 na výhledových 795.
 • Vzniknou tři záchytná parkoviště P+R u terminálů veřejné dopravy s celkovou kapacitou 662 míst.
 • Celková plocha zón regulovaného parkování se zvýší ze současných 107 ha na výhledových 153 ha.
 • Počet parkovacích míst v zónách regulovaného parkování se zvětší ze stávajících 2,3 tisíce na výhledové 4 tisíce.

Mobilita bude vůči uživatelům řešena jako jednotná služba.

 • Zřízena bude kancelář městského koordinátora mobility, který bude jednotným místem řešení podnětů, marketing a vzdělávání v mobilitě pro občany, školy, zaměstnavatele, dopravce a investory.
 • Proběhne integrace předplacených služeb na základě společného tarifu pro veřejnou dopravu, parkování, úschovny a sdílení kol apod.
 • Inteligentní dopravní systémy zajistí informovanost uživatelů dopravy o optimálním způsobu cestování pro různé dopravní módy a jejich kombinace.

Město bude v rozvoji dopravního systému postupovat koncepčně.

 • PUMP bude průběžně aktualizován, nejdéle každých pět let.
 • Záměry, které nejsou součástí PUMP, musejí být prověřeny s ohledem na splnění všech ukazatelů výkonnosti za dopravní systém jako celek. Pokud vložení záměru do modelů IAD a VHD potvrdí, že nedojde k oslabení ukazatelů výkonnosti, může se záměr stát součástí koncepce PUMP.
 • Město zpracuje / podpoří koncepční materiály pro střednědobé plánování MHD a příměstské dopravy.

Výdaje města do dopravy budou pro město udržitelné.

 • Město vydá v období let 2016 – 2025 celkem 2,3 miliardy Kč na kapitálové výdaje (tj. investice)
 • do dopravní infrastruktury.
 • Významná navýšení či snížení této částky musejí být řešena aktualizací PUMP.

Scénáře mobility pro Plzeň

Scénáře vystihují různé cesty, jakými se Plzeň může ubírat v řešení mobility svých obyvatel a návštěvníků. Měla by být doprava regulovaná, nebo naopak ponechaná samovolnému vývoji? Mají se stavět nové komunikace a kde? Bude růst plocha placeného parkování, nebo raději ne? Zaměří se město více na potřeby chodců a cyklistů, nebo bude všechny druhy dopravy rozvíjet stejně? A jakou má mít městská doprava přednost v běžném provozu?

Pracovní skupina PUMP sestavila tři možné scénáře, které na tyto otázky odpovídají různým způsobem. Nazýváme je regulativní, liberální a udržovací. Už z těchto pojmenování lze odhadnout, jakým směrem se bude doprava ve městě rozvíjet, nabízíme však bližší popis scénářů v následujícím textu. Scénáře jsou vytvořené proto, abychom dokázali diskutovat o dopadech různého řešení dopravy v horizontu deseti let. Předpokládané hodnoty těchto dopadů najdete pod odkazem kliknutím na obrázky jednotlivých scénářů.

Pro Plán udržitelné mobility Plzně byl odbornou i laickou veřejností vybrán Regulativní scénář.

 

Scenar regulativni s Cíl regulativního scénáře

Regulativní scénář nastavuje součinnost a provázanost různých módů dopravy tak, aby se pro dané přepravní požadavky uplatnil vždy nejvhodnější druh dopravy. Činí tak formou aktivní organizace dopravního systému, aby docházelo k záměrnému ovlivňování volby dopravního prostředku a byla tak ovlivňována dělba přepravní práce. Cílem scénáře je podpořit společenské požadavky na zvýšení kvality života ve městě.

Nástroje regulativního scénáře

  1. Komunikační síť s odstupňovaným dopravním komfortem – nízký v centru, vysoký na okruhu
  2. Organizace systému parkování s cenovou regulací ve středu města
  3. Preference veřejné dopravy kombinací všech dostupných způsobů
  4. Tvorba podmínek pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy včetně zvýšení kvality veřejného prostoru
  5. Informační technologie pro usnadnění volby nebo kombinace dopravních prostředků
Investiční strategie regulativního scénáře

Město se zaměří na spolufinancování zásadních krajských a státních investic s cílem dobudovat městský okruh a snížit dopravní zatížení centra. Opatření uvnitř městského okruhu budou orientovaná na podporu neautomobilové dopravy, regulaci IAD, údržbu, rekonstrukce a opravy stávající infrastruktury, měkká opatření. Současně se bude město podílet na státních investicích do železniční dopravy a propojí cyklistické trasy do spojité sítě.

Scenar liberalni s Cíl liberálního scénáře

Liberální scénář rozvíjí jednotlivé složky dopravního systému tam, kde vzniká největší požadavek daného dopravního módu. Nechává na uživateli, aby sám zvolil nejvhodnější způsob dopravy po městě. Scénář nesleduje cílené ovlivňování dopravního systému, nechce preferovat některé druhy dopravy na úkor jiných. Cílem je tedy ponechat dělbu přepravní práce samovolnému vývoji a zajistit zejména rostoucí dopravní nároky ve městě.

Nástroje liberálního scénáře

 1. Rozvoj komunikační sítě dle potřeb automobilové dopravy včetně kapacitních propojení do centra
 2. Neregulovat parkování, naopak budovat další kapacity včetně parkovacích domů v centru
 3. Rozvoj infrastruktury veřejné dopravy, ale nikoliv na úkor individuální automobilové dopravy
 4. Zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu kde je potřeba a není v konfliktu s jinými druhy dopravy
 5. Informační technologie pro usnadnění pohybu po městě vybraným druhem dopravy
Investiční strategie liberálního scénáře

Město při financování dopravní infrastruktury bude zlepšovat podmínky pro všechny druhy dopravy, investice do rozvoje komunikační sítě budou realizovány jak na městském okruhu, tak na ostatní síti včetně širšího centra města. Město se současně bude podílet na státních investicích
do železniční dopravy a propojí cyklistické trasy do spojité sítě. Regulativní opatření automobilové dopravy nebudou v tomto scénáři systémově využívána.

Scenar udrzovaci s Cíl udržovacího scénáře

Udržovací scénář až na výjimky nerozšiřuje dopravní infrastrukturu, kterou považuje za dostatečnou, zejména z obavy zajištění její budoucí obnovy a vyvolaného nárůstu individuální automobilové dopravy. Vznikající potřeby naplňuje organizačními opatřeními a stavebními změnami stávající infrastruktury. Zvýšené prostředky na opravy a rekonstrukce se projevují vysokou kvalitou provedených realizací. Cílem scénáře je udržet stávající dělbu přepravní práce a v širším smyslu i kvalitu života ve městě.

Nástroje udržovacího scénáře

 1. Dosažení velmi dobrého stavu stávající dopravní infrastruktury
 2. Regulace parkování a výstavba levných záchytných parkovišť
 3. Částečná preference veřejné dopravy, opravy infrastruktury ve stávajících trasách
 4. Řešení dopravních potřeb v rámci prováděných oprav a rekonstrukcí
Investiční strategie udržovacího scénáře

Hlavním cílem scénáře je odstranění vnitřního dluhu na údržbě majetku dopravní infrastruktury. Scénář počítá s omezeným rozsahem nových investic a zaměřením na řešení aktuálních problémů pomocí ad hoc investic nebo opatření směřovaných mezi všechny druhy dopravy. Regulativní opatření nebo podpora alternativní dopravy vůči IAD se omezí na lokální působnost s cílem odstranit nejbolavější místa dopravního systému města.