Plány udržitelné městské mobility v angličtině nazývané Sustainable Urban Mobility Plans, jsou příležitostí pro nastavení dlouhodobější vize fungování dopravy ve městech. Stát se tak má za účasti širokého spektra zainteresovaných subjektů a po společenské diskusi. V novém programovém období Evropské unie je kladen důraz na provázanost dopravního plánování s urbanismem nebo s ekonomickým a sociálním rozvojem měst. Zároveň zaznívá požadavek na získání legitimity pro nákladné investice do dopravní infrastruktury stejně jako pro ostře sledovanou regulaci dopravy například v centrech měst.

Plán mobility je svou povahou strategický plán, který vychází z již existujících plánovacích postupů a dokumentů, není tedy jejich náhradou. Bere v úvahu integrační, participační a hodnotící zásady s cílem uspokojit potřeby mobility dnešních i budoucích generací a zlepšit kvalitu života ve městech a v jejich okolí.

Plzeň je jedním z předních českých měst, které se rozhodly pro pořízení tohoto strategického materiálu, nazvaného Plán udržitelné mobility Plzně („PUMP“). Připravován byl od dubna 2014 do ledna 2016 podle metodiky doporučené Evropskou komisí, sestavené německou společností Rupprecht Consult.

Vize pro mobilitu

Cíl

Součinnost a provázanost různých módů dopravy bude zvolena tak, aby se pro dané přepravní požadavky uplatnil vždy nejvhodnější druh dopravy. Činí tak formou aktivní organizace dopravního systému, aby docházelo k záměrnému ovlivňování volby dopravního prostředku a byla tak ovlivňována dělba přepravní práce. Cílem je podpořit společenské požadavky na zvýšení kvality života ve městě.

Návrh PUMP se tedy snaží o podporu jednotlivých druhů dopravy tam, kde jsou nejvíce přínosné a kde dokáží oslovit nejširší spektrum uživatelů k přechodu od automobilu k udržitelným formám dopravy. Ve veřejné dopravě jsou to páteřní přepravní vztahy, v cyklistické dopravě opatření navázaná na atraktivní trasy podél řek, pro chůzi zlepšení podmínek na krátké vzdálenosti v širším centru města, v automobilové dopravě pak zejména výstavba okruhů pro lepší převedení vzdálenějších přepravních vztahů přes město.

Nástroje

 1. Komunikační síť s odstupňovaným dopravním komfortem – nízký v centru, vysoký na okruhu
 2. Organizace systému parkování s cenovou regulací ve středu města
 3. Preference veřejné dopravy kombinací všech dostupných způsobů
 4. Tvorba podmínek pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy včetně zvýšení kvality veřejného prostoru
 5. Informační technologie pro usnadnění volby nebo kombinace dopravních prostředků

Investiční strategie

Město se zaměří na spolufinancování zásadních krajských a státních investic s cílem dobudovat městský okruh a snížit dopravní zatížení centra. Opatření uvnitř městského okruhu budou orientovaná na podporu neautomobilové dopravy, regulaci IAD, údržbu, rekonstrukce a opravy stávající infrastruktury, měkká opatření. Současně se bude město podílet na státních investicích do železniční dopravy a propojí cyklistické trasy do spojité sítě.

Vize pro mobilitu k jiným scénářům, které nebyly zvoleny

 • Nerozvíjet dopravní systém pouze jako reakci na rostoucí dopravní nároky ve městě, ale jako kombinaci nové výstavby se současnou regulací nežádoucích jevů v mobilitě;
 • Neponechat dopravní chování samovolnému vývoji, ale naopak motivovat uživatele k volbě udržitelnějších způsobů dopravy;
 • Nerozvíjet kapacitní silniční propojení do centra města, ale spíše po městském okruhu;
 • Nebudovat další kapacity včetně parkovacích domů v centru, ale naopak regulovat parkování;
 • Rozvíjet infrastrukturu veřejné dopravy, chůze a cyklistiky i v případech, kdy je v konfliktu se zájmy individuální automobilové dopravy;
 • Nerezignovat na další investice do dopravního systému z obavy o zajištění její budoucí obnovy, současně však plánovat investice s ohledem na reálné rozpočtové možnosti města;
 • Neřešit aktuální problémy „ad hoc“ bez strategického kontextu.

Řešené oblasti

Rozsah PUMP může být představen z různých úhlů pohledu. V této kapitole volíme tradiční tematické rozdělení podle druhů dopravy, které bylo užíváno při analýze i komunikaci v průběhu vytváření PUMP.

Parkování     Parkování placené Parkování

 • Rozšiřování zón placeného stání;
 • Záchytná parkoviště P+R s návazností na tramvajové a železniční tratě;
 • Opatření pro krátkodobé parkování K+R.

Uliční prostor zeleň                        

 • Revitalizace uličního prostoru městských tříd;
 • Zóny zklidňování dopravy;
 • Motivační opatření pro zvýšení atraktivity centra města pro investory.

Chůze    Pesí

 • Nová propojení přes přírodní a dopravní bariéry.

Cyklistická doprava    Cyklista                    

 • Dokončení sítě stezek „greenways“ kolem řek;
 • Zlepšování podmínek pro odstavení kol (stojany, úschovny);
 • Podpora systému sdílení kol.

Veřejná doprava   Linka Tram Trolejbus Preference Auto omezení Prestup                     

 • Modernizace železničních tratí;
 • Výstavba a rekonstrukce tramvajových tratí;
 • Modernizace vozového parku a infrastruktury dopravce MHD;
 • Preference MHD v provozu, včetně restriktivních opatření na straně automobilové dopravy;
 • Přestupní terminály veřejné dopravy;
 • Prohloubení integrace veřejné dopravy (tarif, síť linek).

Automobilová doprava    Silnice  Povrch Krizovatka                   

 • Výstavba dalších částí městského okruhu (západní, východní);
 • Přeložky silničních průtahů pro odklon dopravní zátěže z rezidenčních oblastí;
 • Komplexní rekonstrukce ulic a optimalizace křižovatek.

Management mobility Udrzitelnost                         

 • Integrace předplacených služeb (veřejná doprava, parkování, cyklistika);
 • Rozvoj inteligentních dopravních systémů;
 • Zřízení městského koordinátora mobility.

Nákladní doprava    Auto omezení Parkování                    

 • Vedení tras nákladní dopravy přes město;
 • Odstavování nákladních vozidel.

Rozpočet a financování

Ze všech 82 záměrů shromážděných v PUMP jsou zhruba ¾ povahy investičních akcí s nároky na kapitálové výdaje, zbývající ¼ má pak neinvestiční charakter z kapitoly provozních výdajů. Z pohledu Plzně znamená realizace PUMP kapitálové výdaje města ve výši 2,3 miliardy Kč za období let 2016 – 2025. Společně s investicemi partnerů na straně státu, kraje, městských organizací (Plzeňské městské dopravní podniky, Vodárna Plzeň) a s maximálním možným využitím evropských a národních dotačních programů vyšplhají celkové kapitálové výdaje na 13,1 miliardy Kč.

Otázky a odpovědi

Na jaké období je PUMP navrhován?

PUMP směřuje do období mezi léty 2016 a 2025. Během tohoto období by mělo dojít k realizaci všech uváděných opatření. Paralelně však bude probíhat koncepční příprava dalších opatření. Ty zatím nejsou v aktuálním seznamu opatření uvedeny, ale mohou do něj být vloženy při pozdějších aktualizacích.

Jak často se PUMP bude aktualizovat?

Aktualizace Plánů mobility probíhají běžně v intervalu 3 až 5 let, ale dílčí úpravy v plánu implementace mohou být prováděny každý rok. Pod slovem „aktualizace“ si však představujeme změnu či doplnění konkrétních opatření, ovšem při zachování dlouhodobé vize a směrování plánu. Pokud by měly být změněny i samotné cíle plánu, je nutné celý proces přípravy PUMP absolvovat od začátku.

Je nutné realizovat všechna opatření navržená v PUMP?

Povaha Plánu mobility je založena na strategickém provázání opatření v různých oblastech mobility obyvatel a návštěvníků Plzně. Vynechání některých komponent by tak ohrozilo funkčnost celé koncepce. Na rozdíl od územního plánu, který je výčtem možného, je žádoucí realizovat PUMP v plném rozsahu.

Může město realizovat také opatření, která nejsou součástí PUMP?

Zásobník opatření PUMP není uzavřen doplňování nebo vyřazování některých položek, naopak by měl zůstat živou součástí plánu. Při změnách v zásobníku opatření je však nutné prokázat, že neodporují široce přijaté vizi mobility a dokáží naplnit všechny zvolené ukazatele výkonnosti. Významnější zásahy do PUMP je pak vhodné spojit s jeho aktualizací, jak je popsáno výše.

Proč v PUMP chybí některé významné investice v dopravě z platného územního plánu?

Důvodů může být hned několik. Tím prvním je časový rámec, který limituje dokončení všech opatření do roku 2025. Vzdálenější projekty do tohoto rámce nespadají, přestože jejich příprava může již probíhat. Druhým důvodem může být nesoulad záměru s nastavenou a přijatou vizí mobility. Třetím důvodem pak je nízký přínos opatření, který odsunul případnou realizaci za rok 2025, neboť město nemá dostatek finančních prostředků, aby dokázalo provádět větší množství investic.

Proč PUMP neobsahuje více oprav a drobných investic?

Rozlišovací hranice pro záměry zahrnuté do PUMP leží v jejich strategickém přínosu, byť pouze v lokálním rozsahu. Pokud se jedná o prostou obnovu infrastruktury bez dopadu na dopravní chování uživatelů, bezpečnost, životní prostředí nebo ekonomiku systému, může probíhat mimo záběr PUMP.

Jaký význam mají scénáře mobility?

Scénáře mobility vystihují různé možnosti rozvoje dopravy v Plzni, které vedou k různým dopadům na život ve městě. Prostřednictví scénářů byla vedena diskuze o strategických cílech PUMP. Výsledkem pak bylo přijetí společné vize mobility, založené na tzv. Regulativním scénáři. Na této vizi se shodli jak Partneři PUMP, tak i široká veřejnost. Ze společné vize mobility pak vycházejí všechna navrhovaná opatření.

Proč je vybraný scénář nejvhodnější pro město?

Zvolený scénář podporuje udržitelnost dopravního systému, městského prostředí (příjemné místo pro život obyvatel se všemi funkcemi) i ekonomické situace města (optimální poměr investičních a provozních nákladů). Klade důraz na vzájemné vazby mezi jednotlivými druhy dopravy. Přináší regulaci individuální automobilové dopravy spolu s dobrými podmínkami pro rozvoj MHD a zvýšení její atraktivity.