Plány udržitelné městské mobility v angličtině nazývané Sustainable Urban Mobility Plans, jsou příležitostí pro tvoru zdravých měst na principech udržitelného rozvoje. Nastavují vyváženou dlouhodobější vize fungování dopravy ve městech. Plán pro Plzeň byl zpracován  za účasti širokého spektra zainteresovaných subjektů a po společenské diskusi. V novém programovém období Evropské unie je kladen důraz na provázanost dopravního plánování s urbanismem nebo s ekonomickým a sociálním rozvojem měst. Zároveň zaznívá požadavek na získání legitimity pro nákladné investice do dopravní infrastruktury stejně jako pro ostře sledovanou regulaci dopravy například v centru města.

Plán mobility je svou povahou rozvojový plán, který vychází z již existujících plánovacích postupů a dokumentů, není tedy jejich náhradou. Bere v úvahu integrační, participační a hodnotící zásady s cílem uspokojit potřeby mobility dnešních i budoucích generací a zlepšit kvalitu života ve městech a v jejich okolí. Naplňování Plánu udržitelné mobility je součástí Strategického Plánu města Plzně.

Plán udržitelné mobility Plzně („PUMP“) byl připravován byl od dubna 2014 do ledna 2016 podle metodiky doporučené Evropskou komisí, sestavené německou společností Rupprecht Consult. Následně byl PUMP schválen usnesením ZMP č. 5/2017 ze dne 2. 2. 2017 a také kladně projednán v komisi MD ČR jako dokument vhodný k strategickému podložení projektových záměrů, které mají být spolufinancovány z evropských strukturálních a investičních fondů.  Důležitým faktorem pro naplňování vizí uvedených v PUMP je jejich aktuálnost. Mezi metodická doporučení proto patří v pravidelných časových intervalech Plán aktualizovat, vyhodnocovat realizaci a přípravu jednotlivých opatření, případně vkládat opatření nová. Základním limitou nových opatření je jejich soulad s vybraným scénářem mobility. K první aktualizaci došlo pod vedením Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně v roce 2018. Aktualizovaný dokument byl schválen usnesením ZMP č. 146 ze dne 13. 5. 2019 pump_2018_usneseni_zmp. Následovala aktualizace v roce 2020 (schválena usnesením ZMP č. 469 ze dne   14. 12. 2020 pump_2020_usneseni_zmp a aktualizace v roce 2002 (schválena usnesením ZMP č. 120 ze dne 9. 5. 2022 pump_2022_usneseni-zmp

Vize pro mobilitu

Cíl

Součinnost a provázanost různých módů dopravy je zvolena tak, aby se pro dané přepravní požadavky uplatnil vždy nejvhodnější druh dopravy. Činí tak formou aktivní organizace dopravního systému, aby docházelo k záměrnému ovlivňování volby dopravního prostředku a byla tak ovlivňována dělba přepravní práce. Cílem je podpořit společenské požadavky na zvýšení kvality života ve městě.

Návrh PUMP se tedy snaží o podporu jednotlivých druhů dopravy tam, kde jsou nejvíce přínosné a kde dokáží oslovit nejširší spektrum uživatelů k přechodu od automobilu k udržitelným formám dopravy. Ve veřejné dopravě jsou to páteřní přepravní vztahy, v cyklistické dopravě opatření navázaná na atraktivní trasy podél řek, pro chůzi zlepšení podmínek na krátké vzdálenosti v širším centru města, v automobilové dopravě pak zejména výstavba okruhů pro lepší převedení vzdálenějších přepravních vztahů přes město.

Nástroje

 1. Komunikační síť s odstupňovaným dopravním komfortem – nízký v centru, vysoký na okruhu
 2. Organizace systému parkování s cenovou regulací ve středu města
 3. Preference veřejné dopravy kombinací všech dostupných způsobů
 4. Tvorba podmínek pro rozvoj pěší a cyklistické dopravy včetně zvýšení kvality veřejného prostoru
 5. Informační technologie pro usnadnění volby nebo kombinace dopravních prostředků

Investiční strategie

Město se zaměří na spolufinancování zásadních krajských a státních investic s cílem dobudovat městský okruh a snížit dopravní zatížení centra. Opatření uvnitř městského okruhu budou orientovaná na podporu neautomobilové dopravy, regulaci IAD, údržbu, rekonstrukce a opravy stávající infrastruktury, měkká opatření. Současně se bude město podílet na státních investicích do železniční dopravy a propojí cyklistické trasy do spojité sítě.

 

Řešené oblasti

Rozsah PUMP může být představen z různých úhlů pohledu. V této kapitole volíme tradiční tematické rozdělení podle druhů dopravy, které bylo užíváno při analýze i komunikaci v průběhu vytváření PUMP.

Parkování    

 • Rozšiřování zón placeného stání;
 • Záchytná parkoviště P+R s návazností na tramvajové a železniční tratě;
 • Opatření pro krátkodobé parkování K+R.

Uliční prostor zeleň                        

 • Revitalizace uličního prostoru městských tříd;
 • Zóny zklidňování dopravy;
 • Motivační opatření pro zvýšení atraktivity centra města pro investory.

Chůze 

 • Nová propojení přes přírodní a dopravní bariéry.

Cyklistická doprava    Cyklista                    

 • Dokončení sítě stezek „greenways“ kolem řek;
 • Zlepšování podmínek pro odstavení kol (stojany, úschovny);
 • Podpora systému sdílení kol.

Veřejná doprava   Linka Tram Trolejbus Preference Prestup   

 • Modernizace železničních tratí;
 • Výstavba a rekonstrukce tramvajových tratí;
 • Modernizace vozového parku a infrastruktury dopravce MHD;
 • Preference MHD v provozu, včetně restriktivních opatření na straně automobilové dopravy;
 • Přestupní terminály veřejné dopravy;
 • Prohloubení integrace veřejné dopravy (tarif, síť linek).

Automobilová doprava    Silnice  Povrch Krizovatka                   

 • Výstavba dalších částí městského okruhu (západní, východní);
 • Přeložky silničních průtahů pro odklon dopravní zátěže z rezidenčních oblastí;
 • Komplexní rekonstrukce ulic a optimalizace křižovatek.

Management mobility Udrzitelnost                         

 • Integrace předplacených služeb (veřejná doprava, parkování, cyklistika);
 • Rozvoj inteligentních dopravních systémů;
 • Zřízení městského koordinátora mobility.

Nákladní doprava 

 • Vhodnější vedení tras nákladní dopravy přes město;
 • Organizace odstavování nákladních vozidel.

Rozpočet a financování

Většina z opatřeních schválených v PUMP je investičního charakteru. Ne všechna opatření jsou hrazena z prostředků města, významnými partnery při naplňování strategie PUMP jsou Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), Plzeňský kraj (KP), Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP), Integrovaný regionální operační program (IROP) a Operační program Doprava (OPD). S maximálním možným využitím evropských a národních dotačních programů vyšplhá celková hodnota investic do dopravního systému Plzně na více než 10 miliard Kč za sledované období. Dle aktualizace bylo v letech 2016 – 2018 na realizaci zmíněných 13 opatření vynaloženo 421 miliónů.

Otázky a odpovědi

Na jaké období je PUMP navrhován?

PUMP směřuje do období mezi léty 2016 a 2025. Během tohoto období by mělo dojít k realizaci všech uváděných opatření. Paralelně však bude probíhat koncepční příprava dalších opatření. Ty zatím nejsou v aktuálním seznamu opatření uvedeny, ale mohou do něj být vloženy při pozdějších aktualizacích.

Jak často se PUMP bude aktualizovat?

Aktualizace Plánů mobility probíhají běžně v intervalu 3 až 5 let, ale dílčí úpravy v plánu implementace mohou být prováděny každý rok. Pod slovem „aktualizace“ si však představujeme změnu či doplnění konkrétních opatření, ovšem při zachování dlouhodobé vize a směrování plánu. Pokud by měly být změněny i samotné cíle plánu, je nutné celý proces přípravy PUMP absolvovat od začátku.

Je nutné realizovat všechna opatření navržená v PUMP?

Povaha Plánu mobility je založena na strategickém provázání opatření v různých oblastech mobility obyvatel a návštěvníků Plzně. Vynechání některých komponent by tak ohrozilo funkčnost celé koncepce. Na rozdíl od územního plánu, který je výčtem možného, je žádoucí realizovat PUMP v plném rozsahu.

Může město realizovat také opatření, která nejsou součástí PUMP?

Zásobník opatření PUMP není uzavřen doplňování nebo vyřazování některých položek, naopak by měl zůstat živou součástí plánu. Při změnách v zásobníku opatření je však nutné prokázat, že neodporují široce přijaté vizi mobility a dokáží naplnit všechny zvolené ukazatele výkonnosti. Významnější zásahy do PUMP je pak vhodné spojit s jeho aktualizací, jak je popsáno výše.

Proč v PUMP chybí některé významné investice v dopravě z platného územního plánu?

Důvodů může být hned několik. Tím prvním je časový rámec, který limituje dokončení všech opatření do roku 2025. Vzdálenější projekty do tohoto rámce nespadají, přestože jejich příprava může již probíhat. Druhým důvodem může být nesoulad záměru s nastavenou a přijatou vizí mobility. Třetím důvodem pak je nízký přínos opatření, který odsunul případnou realizaci za rok 2025, neboť město nemá dostatek finančních prostředků, aby dokázalo provádět větší množství investic.

Proč PUMP neobsahuje více oprav a drobných investic?

Rozlišovací hranice pro záměry zahrnuté do PUMP leží v jejich strategickém přínosu, byť pouze v lokálním rozsahu. Pokud se jedná o prostou obnovu infrastruktury bez dopadu na dopravní chování uživatelů, bezpečnost, životní prostředí nebo ekonomiku systému, může probíhat mimo záběr PUMP.

Jaký význam mají scénáře mobility?

Scénáře mobility vystihují různé možnosti rozvoje dopravy v Plzni, které vedou k různým dopadům na život ve městě. Prostřednictví scénářů byla vedena diskuze o strategických cílech PUMP. Výsledkem pak bylo přijetí společné vize mobility, založené na tzv. Regulativním scénáři. Na této vizi se shodli jak Partneři PUMP, tak i široká veřejnost. Ze společné vize mobility pak vycházejí všechna navrhovaná opatření.

Proč je vybraný scénář nejvhodnější pro město?

Zvolený scénář podporuje udržitelnost dopravního systému, městského prostředí (příjemné místo pro život obyvatel se všemi funkcemi) i ekonomické situace města (optimální poměr investičních a provozních nákladů). Klade důraz na vzájemné vazby mezi jednotlivými druhy dopravy. Přináší regulaci individuální automobilové dopravy spolu s dobrými podmínkami pro rozvoj MHD a zvýšení její atraktivity.